افــزونـه وردپـرس اتـومـیـشـن دیـجـیـتـال مـارکـتـیـنـگ هـمـراه مـارکـت

(دیدگاه 2 کاربر)

تومان۴,۳۰۰,۰۰۰

اولــیـن افــزونـه ایـرانـی دیـجـیـتال مـارکـتـیـنـگ وردپـرسـی و وکـامرسـی

  طـراحـی و تـوسـعه بـر اسـاس بـازار تـجـارت الـکتـرونـیـک ایــران

  دسـتـیـار دیـجـیـتال مـارکـتـیـنگ شـما بـرای مـدیـریـت اتـومـاتـیک کـاربـران

  ایـجاد امـنـیـت بـالـا و تـجـمـیع داده هـای کـاربـران کـسـب و کـار شـما

 

توضیحات

افــزونـه اتــومـیـشـن دیــجــیـتـال مــارکـتـیـنـگ هــمـراه مـارکـت 

 

version : 1.3.8

جزییات-پلاگین-همراه-مارکت-وردپرس

( digital marketing automation )  اولـیـن افـــزونـه دیــجـیـتـال مـارکــتـیـنـگ وردپـــرسـی و ووکــامــرسـی ایــرانـی

افزونه دیجیتال مارکتینگ ووکامرسایـجاد اسـتـراتژی های دیـجـیتال مـارکـتـیـنگ اتـومــاتیک ( digital marketing automation ) در وردپــرس و ووکامـرس

 

افــزونـه دیــجـیـتـال مــارکـتـیـگ هــمـراه مــارکـت چــگـونـه کــار مـی کـنـد ؟

 

افــزونـه بـازاریـابـی هــمـراه مــارکـت بـا سـه ابـزار اصـلی جــذب لـیـد کـاربـر مـی تـوانـد قـسـمـت بـزرگـی از وظـیـفـه مـحـاوره سـایـت بـا کـاربـر را بـصـورت اتـومـوتـایـک و بـر اسـاس اسـتـراتـژی کـسـب و کـار شـما تـنـظـیـم و اجـرا مـی کـنـد :

 

پیامک-مارکتینگ-ووکامرس  پــیـامـک ( تـمـام فـرایـنـد پـیـامـک مـارکـتـیـنگ قـابـل تـنـظـیـم و اجـرای روی وردپــرس و ووکـامــرس )

پوش-نوتیفیکیشن-مارکتینگ-ووکامرس  پــوش نـوتـیـفـیـکـیـشـن ( تمام فرایند پـوش نـوتـیـفـیـکـیـشـن مارکتینگ قابل تنظیم و اجرای روی وردپرس و ووکـامــرس )

ایمیل-مارکتینگ-ووکامرس  ایــمـیـل ( تـمـام فــرایـنـد ایـمـیـل مـارکـتـیـنـگ قـابـل تـنـظـیـم و اجــرای روی وردپــرس و ووکـامــرس )

 

 

پنل-افزونه دیجیتال مارکتینگ ووکامرس  پــنـل تـنـظـیـمـات اخـتـصـاصـی بـرای اجـرای کـمـپـیـن هـای تـبـلـیـغـاتـی بـا هـر سـه ابـزار ( پــیـامک, ایــمـیـل, پــوش نــوتـیـفـیــکـیـشن )

 

افـزونـه هـمـراه مـارکـت بـر روی چـه قـسـمـت هـای از سـایـت هـا قـابـل تــنـظـیـم می بـاشـد ؟

افزونه بازاریابی وردپرس اتـصـــال هــر ســه ابــزار بـه تـــمــام بــرگــه هـا یــا Pages در وردپـــرس 

 صــفـحـات ( خـانـه, اکـانـت کـاربـری, تــمـاس بــا مــا یــا ورود کـاربــر بــه لـنــدیــنـگ پــیــج هــا و تـخـفـیـف ویــژه … ) 

 

افزونه بازاریابی وردپرس  اتـــصــال هــر ســه ابــزار در تــمـام نــوشـتـه هـا یـا posts وردپــــرس

افزونه بازاریابی وردپرس اتـــصــال هـر ســه ابــزار پــسـت تــایــپ هـای گـونـاگـون ( Post Types )

marketing-woocommerce-plugin  اتـــصـال هـر ســه ابــزار بـه تــمـام دسـتـه بـنـدی هـای و زیـر دســتـه بـنـدی ووکــامـــرس

marketing-woocommerce-plugin  اتـــصـال هـر ســه ابــزار بـه تــمـام مـحـــصـولـات ووکـامــــرس

marketing-woocommerce-plugin  اتـــصـال هـر سـه ابـزار در انـتــخـاب چــنـد مـحـــصـول بــصـورت هـمـزمـان

marketing-woocommerce-plugin  اتـــصـال هـر سـه ابـزار بـه تـمام تــکـسـونــومــی و فـیـلـتـر هـا ووکـامــــرس

marketing-woocommerce-plugin اتـــصـال هـر سـه ابــزار بـه تــمـام مـراحـل ســبـد خــریـد و اتــمـام خــریـد ووکـامــرس

marketing-woocommerce-plugin اتـــصـال هـر سـه ابــزار بــرای یــک خــریـد و خــریـد هـای بــعـدی فـروشـگـاه ووکـامــرس

 

امـکانـات افــزونــه دیــجــیـتـال مـارکـتـیـنـگ وردپــرس و ووکـامــرس هـمـراه مــارکـت :

افــزونـه هــمـراه مـارکـت بـر اســاس نــیـاز بـازار تــجـارت الـکـتـرونـیـک کــشـور در طـی سـال هـا تــجـربه کـاری تــیـم ســئـو آکـادمـی در ایــن حــوزه طــراحی و تــوسـعه داده شــده .

افــزونـه بــازاریــابی دیــجـیـتال هــمراه مــارکـت بـا اتـوماتیک سازی قـسـمت های زیـادی از اسـتـراتـژی هـای کــمـپـین هـای دیــجـیـتـال مـارکـتـیـنگ مـی تــوانـد بـا ایــجـاد مــحـاوه بـیـن کـاربــر و ســایـت هـا در ایــجـاد تــجـربـه کـاربـری بـهــتر و هـمـچـنـیـن نـرخ تــبـدیل بـالـاتر را بــرای کـسـب و کـار شـمـا بــه ارمــغـان بـیـاورد .

tips-wordpress-pluginتــــــــــــنــظـیـم و ایــجـاد انــواع کــمـپـیـن هـای دیـجـیـتـال مـارکــتـیـنـگ

tips-wordpress-pluginنـــــــــــمـایــش نـــمـوداری نـــتـایـج هـر کــــمـپـیـن بـــصـورت جـــداگــانه

tips-wordpress-pluginقـابـلـیـت دســــتــه بـــنــدی کــاربــــــران بـــر اســـــاس هــر کــــــمــپـیـن

tips-wordpress-pluginقـابـلـیـت فـیـلـتـر کـاربـران کـمـپـین هـا بـرای اسـتـفـاده در کـمـپـیـن هـای جـدیـد 

 

پنل-گزارشات-افزونه-همراه-مارکت پــنـل اخــتـصـاصـی بـرای نــمـایـش نــمـوداری و تـحـلـیـلـی کـمـپـیـن هـای دیـجـیـتـال مـارکـتـیـنـگ شما بصورت کلی و تفکیکی

دسته-بندی-کاربران-افزونه-همراه-مارکت پــنـل اخـتـصـاصـی بـرای نـمـایـش کـاربـران دسـتـه بـنـدی شـده بـا نــمـودار تـحـلـیـلـی تــوسـط  کـمــپـیـن های بـازاریـابـی دیـجـیـتـال اجــرا شــده

پنل-تنظیمات-افزونه-همراه-مارکت  پــنـل اخــتـصـاصـی بــرای تنظیم و ایــجـاد استراتژی های دلــخـواه بـازاریـابـی دیـجـیـتـال در هـر کــمـپـیـن شـما

پنل-تنظیمات-افزونه-همراه-مارکت پــنـل اخـتـصـاصـی بـرای نـــمایـش تـمـام کـاربـران فـارغ از نـوع جـذب کــانـال تـبـلـیـغـاتـی بـا قـابـلـیـت ایـجـاد فـیـلـتـریـنـگ بر اساس اسـتـراتـژی هـای تـنـظـیـم شـده اتـومـاتـیـک بـرای هـر سـه ابـزار

پنل-تنظیمات-افزونه-همراه-مارکت پــنـل اخــتـصـاصـی بـرای نـمـایـش و فــیـلـتـر و انـتـخـاب دســتـه بـنـدی کـاربـران بـر اسـاس کــمـپـیـن هـای اجــرا شـده

پنل-تنظیمات-افزونه-همراه-مارکت پــنـل اخــتـصـاصـی بـرای تنظیم و اجرای کمپین های مارکتینگ جدید بر اساس دسته بندی کاربران و با ابزار منتخب شما ( پــیـامک, ایــمـیـل, پــوش نــوتـیـفـیــکـیـشن )

  اتـــصـال بـه افــزونـه پـر اســتـفـاده  فـرم گـرویـتـی بـه افـزونـه هــمـراه اول و ایـجـاد مـحـاوره اتـومـاتـیـک تـوسـط هـر سـه ابـزار بـرای کـاربـران سـایـت ها

  اتــصـال بـه افــزونـه B to B بـرای فـروش عـمـده ( در آپـدیـت آیـنـده )

  سازگاربا آخرین ورژن  وردپرس و فروشگاه ساز ووکامرس

  سازگار با افزونه پیامک وکامرسی

سازگار با افزونه ورود دیجیست

  سازگار با تمامی پنل های پیامکی فارسی

  قابلیت نصب به افزونه معروف و پر کاربرد فرم گرویتی

  قابلیت اتصال به افزونه عمده فروشی B to B

  قابلیت تبدیل نرخ تبدیل بیشتر برای کاربر

 حفظ امنیت کاربران با توجه به در دست داشتن سه ابزار اصلی مارکتینگ در بستر سرور سایت

  قابلیت اتصال به گوگل آنالیتیکس

  قابلیت تنظیم چند مدل قالب برای ارسال پوش

  قابلیت تنظیم قالب دلخواه و یا قالب HTML برای ارسال ایمیل

  ایجاد استراتژی های متفاوت مثل فرم استخدام با افزونه فرم گرویتی و اتصال آن به ابزار های مارکتینگ مثل فرم استخدام و CRM

 

 

پلاگین وردپرس دیجیتال مارکتینگ همراه مارکت

 

پلاگین دیجیتال مارکتینگ همراه مارکت

 

مقاله های مرتبط با این افزونه :

ویدئو معرفی اجمالی افزونه دیجیتال مارکتینگ وردپرس همراه مارکت 

تنظیم فایر بیس و پوش نوتیفیکیشن روی پلاگین وردپرس همراه مارکت

اتوماتیک سازی فرایند های دیجیتال مارکتینگ در وردپرس

ابزار های جذب لید در وردپرس و ووکامرس

2 دیدگاه برای افــزونـه وردپـرس اتـومـیـشـن دیـجـیـتـال مـارکـتـیـنـگ هـمـراه مـارکـت

 1. امین اسماعیل زاده

  این پلاگین بعد از سال ها کار در فضای استارت آپی و تجارت الکترونیک ایران و بر اساس بازار داخلی بهینه شده , امیدوارم با استفاده و بازخورد نظرات خوبتون ما رو در بهینه و حرفه ای تر کردن هر چه بیشتر همراه مارکت یاری کنید.
  با سپاس
  مدیر سایت سئو آکادمی

 2. حسین پیری

  با استفاده از این پلاگین و کمی خلاقیت میشه خیلی کارای خوبی انجام داد و استراتژی های مفیدی رو اجرا کرد که به صورت مستقیم روی فروش تاثیر مثبت میذاره
  با سپاس
  مدیر تیم توسعه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *